Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met DJ Yanee

DEFINITIES

Opdrachtnemer: DJ Yanee

Opdrachtgever: De persoon die aan DJ Yanee een verzoek heeft gedaan om tegen betalingen werkzaamheden te verrichten. Hierna te noemen als opdrachtgever.
Apparatuur: Voor het optreden benodigde zaken zoals onder andere: Controller, micro’s, licht en geluid installaties.
Plaats van het optreden: De door de opdrachtgever en DJ Yanee overeengekomen locatie, door opdrachtgever te voorzien van alle faciliteiten om het optreden te kunnen geven.
Tijdsduur: De vooraf afgesproken tijdsduur van het optreden en de datum hiervan.
Meerwerk: Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn vastgesteld en door de opdrachtgever worden gewenst.

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van de Opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst van welke aard dan ook tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

Artikel 2: Geldigheid en Toepasselijkheid

Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, handelingen en optredens van DJ Yanee.

Artikel 3: De prijzen

De vermelde prijzen zijn telkens all-in prijzen op de overeenkomst waar dat geen extra’s voor nachturen worden aangerekend.

Artikel 4: Het voorschot

Bij het ondertekenen van een overeenkomst in tweevoud wordt er een voorschot van 200 euro gevraagd, het voorschot wordt betaald cash of via overschrijving. Als het voorschot wordt betaald via overschrijving moet het binnen de 7 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst betaald zijn. Pas als het voorschot op de rekening staat, bent u zeker van de boeking. U ontvangt dan een bevestiging van betaling van het voorschot per mail.

Artikel 5: De afrekening van het resterend bedrag:

De afrekening kan gebeuren cash op de dag van het evenement of na 2 weken van een evenement de afrekening moet voldaan zijn via overschrijving. Gebeurt dit niet sturen wij een herinnering naar de klant om binnen de week het resterende bedrag over te schrijven. Als het resterende bedrag na 2 weken nog niet voldaan is wordt de kostprijs verhoogt met 10%. Bij derde herinnering wordt er gerechtelijke stappen ondernomen.

Artikel 6: Annulering van de overeenkomst

DJ Yanee heeft te allen tijde het recht de overeenkomst en de opdracht, reeds afgesloten of niet, te weigeren en of te beëindigen indien DJ Yanee hier een goede reden voor heeft.

Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever na het ondertekenen de klant heeft 7 dagen de tijd om de overeenkomst te annuleren. Na deze periode kan het voorschot niet meer teruggevorderd worden. Bij het annuleren van een overeenkomst binnen 7 dagen het voorschot wordt snel teruggestort op het rekeningnummer van de klant.

Artikel 7: Verplaatsing van het feest

Mocht het feest om wat voor reden dan ook verplaatst worden, kan dit altijd kosteloos in overleg met DJ Yanee, mits dit binnen 300 dagen is.

Artikel 8: Verplaatsingskosten

Er worden geen verplaatsingskosten of extra kilometervergoedingen voor heel België aangerekend.

Artikel 9: Inspanningsverplichting Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer verbindt zich bij de uitvoering van de kernprestatie van de overeenkomst de benodigde inspanningen te leveren voor zover redelijkerwijs van de Opdrachtnemer te verwachten valt.

Artikel 10: Inspanningsverplichting Opdrachtgever

Opdrachtgever maakt het mogelijk dat DJ Yanee, minimaal twee uur voor de aanvangstijd, onbelemmerd toegang heeft tot de locatie. Tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.

De Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de Opdrachtnemer tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

Dat er dient een stroomvoorziening te zijn van minimaal één vrije groep van 220 volt /16 ampère.

Dat de plek van het optreden deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, zodat eventuele weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan DJ Yanee en/of de apparatuur.

Dat zich op de plek van het optreden alle benodigde faciliteiten bevinden zoals elektriciteit, water, de wettelijke veiligheidsvoorzieningen en parkeergelegenheid.

Indien de apparatuur verplaatst dient te worden naar een niet-gelijkvloerse bestemming of anderszins naar het oordeel van de Ondernemer moeilijk bereikbare locatie, draagt de Opdrachtgever zorg voor aanvullende hulp en voorzieningen voor zover redelijkerwijs noodzakelijk.

De Opdrachtgever draagt bij de uitvoering van de kernprestatie door de Opdrachtnemer zorg voor adequate voorzieningen. Hieronder vallen mede consumpties en maaltijden.

Artikel 11: Overlast

DJ Yanee is niet aansprakelijk voor het ontstaan van overlast of het overschrijden van maximumaantal decibel aan geluid.
Bij een eerste waarschuwing inzake overlast van omwonenden of politie dient de opdrachtgever direct DJ Yanee in te lichten teneinde passende maatregelen te treffen.
DJ Yanee is gerechtigd om bij waarschuwingen van omwonenden of de politie inzake overlast de opdracht te annuleren of op te schorten.

Artikel 12: Klachten

Onder klachten worden verstaan alle escalaties met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
DJ Yanee geeft onder geen beding het totaalbedrag van het feest terug aan de opdrachtgever in geval van klachten. De opdrachtgever heeft ook geen recht hiertoe te vragen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur tijdens het optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid door derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling, baldadigheid etc.

Iedere schade aangebracht aan het apparatuur van DJ Yanee zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek moet worden vergoed door de opdrachtgever tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld.

DJ Yanee kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, overmacht en dergelijke.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade (bijv. water/windschade etc.) wanneer het optreden buiten plaatsvindt.

Artikel 14. Overige bepalingen

Opdrachtgever verleent toestemming aan DJ Yanee voor het maken van reclame tijdens de show.

Opdrachtgever verleent toestemming voor het maken van foto’s en filmopnames van het feest en het plaatsen hiervan op de website van DJ Yanee en sociale media.

Artikel 15: Bevoegdheid

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Indien pogingen tot beslechting van het geschil in onderling overleg niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing heeft geleid, dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Leuven alwaar DJ Yanee op dat moment is gevestigd.

Artikel 16: Onverbindende bepalingen

Indien een op meerdere bepalingen uit deze overeenkomst onverbindend mochten zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.